فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

تکریم به حق مکتسب و مطالعه مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام پژوهش و محدودیت‌های آن

پیشینه‌ی پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیات پژوهش

روش انجام پژوهش

ساختار پژوهش

1

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6

فصل اول: تکریم به حق مکتسب 7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب 8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب 8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

بند اول: نظریه ی کلاسیک

11

11

الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته 12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته 12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

بند سوم:نقد نظریه‌ها

13

15

مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق 17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه 17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب 17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی 18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت 18
ب:المشقت تجلب التیسر 19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر 19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک 20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء 20
و: الحق للمتقدم

ر:جب

20

20

بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب 21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع) 21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب 21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق 23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی 24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی 24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب 25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی 25
بند اول :آثار و نتایج کلی 25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه 27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه 29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی 30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی 30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی 31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان 33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان 34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان 34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق 35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه 35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق 37
گفتار سوم: حقوق انتقالي 39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زماني قوانين 40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين 40
الف– مفهوم قاعده 40
ب– مباني قاعده 41
ج- قلمرو قاعده 43
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
د-استثنائات قاعده

44 1-قوانين تفسيري

44 2-تغييررويه قضايي

44 3-قوانين مربوط به صلاحيت و آئين دادرسي و اجرا

45 4-قوانين مربوط به حذف يا تخفيفمجازات‌ها

45 بنددوم: قاعده اثرفوري قانون يا حكومت قانون برآينده

47 الف-مفهوم قاعده

47 ب-مباني قاعده

47 ج-قلمرو قاعده
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
50 د-استثنائات قاعده

50 گفتار پنجم: شيوه‌هاي رفع تعارض قوانين در زمان

51 بنداول: شيوه‌ی شخصي

51 بنددوم: شيوه‌ی نوعي

52 الف: موقعيت‌هاي حقوقي گذشته

52 ب: موقعيت‌هاي درجريان تكوين

53 بندسوم: انتخاب شيوه ی برتر

54 مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان

54 گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان

54 گفتار دوم: اصل سرزمينی بودن قوانين و استثنائات آن

55 بنداول: اصل سرزمينی بودن قوانين

55 بنددوم: استثنائات اصل سرزمينی بودن قوانين

55 الف-قوانين مربوط به احوال شخصي

55 ب-قوانين مربوط به اموال

56 ج-قوانين مربوط به طرز تنظيم اسناد

56 د-قوانين مربوط به نظم عمومي و امنيت

56 گفتار سوم: تعارض قوانين درمكان

57 گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانين

58 بند اول: تعريف و مفهوم

58 بنددوم: حالتهاي تعارض متحرك

59 بندسوم: فايده‌ی تفكيك بين مرحله‌ی تشكيل حق و تاثير بين‌المللي حق

60 بندچهارم: شرايط تاثير بين‌المللي حق

61 بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانين

62 فصل سوم: مصاديق عمده‌ی حق مكتسبه داخلي و بين‌المللي ضمن تطبيق با فقه

64 مبحث اول: مصاديق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلي

65 گفتاراول: حقوق عيني

65 بند اول: حقوق عيني اصلی

65 الف: حق مالكيت

65 ب: حق انتفاع

66 ج: حق ارتفاق

67 د: حق تحجير

68 ه: حق شفعه

69 بند دوم: حقوق عيني تبعي

71 گفتار دوم: حقوق معنوي (حقوق عيني در اموال غيرمادي)

72 بنداول: مالكيتهاي ادبي و هنري (حق مولف و هنرمند)

73 بنددوم: مالكيتهاي صنعتي و تجارتي (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتي و تجارتي)

74 الف-اسم تجارتي

74 ب-علائم تجارتي و صنعتي

75 بندسوم: حق اختراع

76 بندچهارم: حق كسب و پيشه وتجارت

77 بندپنجم: حق زارعانه (حق ريشه)

79 گفتار سوم: حقوق ديني يا تعهدات

81 بند اول : حق مكتسب ناشي از عقد معلق

81 بند دوم: حق مكتسب ناشي از قولنامه «تعهد به بيع»

83 بند سوم: حق مكتسب ناشي از تعهد به نفع شخص ثالث

85 گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه

87 گفتار پنجم:وصيت و حق موصي له

88 گفتارششم: ارث و حق وارثان

89 گفتار هفتم: آئين دادرسي و حقوق اصحاب دعوي

90 بند اول: اعتبارامر مختوم يا قضيه محكوم بها

90 بند دوم: حق تجديدنظرخواهي

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

91

92 گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در اموال

92 بند اول: قاعده‌ی اجراي قانون محل وقوع مال

92 بند دوم: استثنائات قاعده

93 الف: وسايل نقلیه‌ی هوايي و دريايي، هواپيماها، ناوها و كشتي‌ها

93 ب: وسايل نقلیه‌ی زميني، اتوبوس‌ها، كاميون‌هاو قطارهاي راه آهن

94 گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در احوال شخصيه

94 بند اول: نكاح و طلاق

94 الف: نكاح

94 ب: طلاق

95 بند دوم:روابط بين پدر و مادر و فرزندان

96 بند سوم: روابط بين ولي و قيم با مولي‌عليه

97 الف:روابط بين ولي و مولي‌عليه

97 ب: روابط بین قيم و محجور

97 بند چهارم: حقوق ارثيه‌ی اتباع خارجه

98 گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در اسناد و قراردادها

98 بند اول: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي دراسناد

98 بند دوم: حق مكتسبه‌ی بين‌المللي در قراردادها

100 گفتار چهارم: آثار بين‌المللي احكام قضايي

102 گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بين المللي در ملي‌سازي اموال

103 فصل چهارم:اختصار،نتایج و پیشنهادات

105 مبحث اول:اختصار‌ی فصول اول تا سوم

106 گفتار اول:اختصار‌ی فصل اول

106 گفتار دوم:اختصار‌ی فصل دوم

115 گفتار سوم:اختصار‌ی فصل سوم

118 مبحث دوم:نتایج

127 مبحث سوم:پیشنهادات

133 منابع و ماخذ

136

چکیده :

تکریم به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده می باشد.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا نمود.به علاوه در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گیری از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی می باشد که ضمن تصریح به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته گردد چه شرایطی لازم می باشد .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 153

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***Comments are Closed