پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی دهقاندار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………..2

1-1- اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..4

1-4- تعریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………….5

1-5- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دريايي…………………………………………………………………….16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….38

3-3-1- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….38

3-3-2- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….40

3-3-3- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….41

3-3-5- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….42

3-3-6- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….45

3-3-9- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….50

4-1-1- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..57

4-1-3- مجری…………………………………………………………………………………………………………………59

4-1-3-1- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….60

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری اقدام می نماید…………………………………………………………..70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در ارتباط بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در ارتباط بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

5-2- بارنامه دريايي پاک و اسناد حمل پاك………………………………………………………………………..105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

5-2-2- بارنامه دريايي مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش……………………………………..106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک…………………………………………………………………….106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………108

5-4- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون…………………………………………………………………………………………114

5-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..118

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………118

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….120

چکیده

با در نظر داشتن گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و بهره گیری روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز کردن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده می باشد. در این کنوانسیون به جای بهره گیری از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” بهره گیری شده می باشد. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده می باشد، اشخاصی زیرا مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می گردد. امکان درج شروط مورد بهره گیری در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز هست و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته       شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. مقصود از انجام این پژوهش این می باشد که با در نظر داشتن فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو کردن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***Comments are Closed