دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پايان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مطالعه ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

بيان مسأله …………………………………………………3

–  سؤالات پژوهش.. …………………………………………………4

–  فرضيه‏هاي پژوهش.. …………………………………………………4

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف: …………………………………………………7

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل.. …………………………………………………7

1-1-2- تعریف ازدواج.. …………………………………………………7

1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8

1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9

1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12

1-2- دلايل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14

1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15

1-4- شرایط اساسی عقد نكاح : …………………………………………………16

1-4-1- قصد. …………………………………………………16

1-4-2-  رضایت باطنی.. …………………………………………………18

1-4-3-  اعلام اراده …………………………………………………19

1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20

1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22

1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23

1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23

1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24

1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25

1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25

1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25

1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26

1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27

1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29

1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30

1-6-3- مصر. …………………………………………………31

1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31

1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32

1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (طرفداری در برابر سوء بهره گیری جنسی) …………………………….32

1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32

1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33

1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34

1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34

1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34

1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34

1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35

1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35

1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- معضلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب تکریم. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضايت… …………………………………………………42

2-2- اهميت رضايت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضايت و تشكيل ايده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- تأثیر زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- ديدگاههای علما در مورد رضايت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نكاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75

3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80

3-4- قوانین عادی.. …………………………………………………81

3-4-1- قانون مدنی.. …………………………………………………81

3-4-2- قانون مسئولیت مدنی.. …………………………………………………84

3-5-پیشنهادات… …………………………………………………86

3-6-نتیجه گیری.. …………………………………………………89

منابع  …………………………………………………92

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی می باشد که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می گردد بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال بایستی آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده می باشد «یکی از نشانه ای لطف الهی آن می باشد که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت مستقر نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت عیان می باشد»و راز بقای بشر این می باشد که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی می باشد که بایستی در امنیت حقوقی خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد.

مقدمه:
در طول حیات  انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده می باشد و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته می باشد که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق بشر ها می باشد و ازدواج هایی که در  آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی گردد بعدها جبران زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

آن چه در این پژوهش به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته می باشد این می باشد که ازدواجهای تحمیلی مورد مطالعه قرار گیرد.علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه می باشد و از آنجا که خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و پایه حفظ عواطف انسانی می باشد ما بایستی به دنبال راه حلی برای استحکام بنیان خانواده و امنیت خانواده باشیم زیرا فراموشی خانواده منجر به فساد یک جامعه می باشد.

ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار آوردن فردی را برای ازدواج می‌گویند. به بیانی دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده گردد. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد می باشد، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی می باشد. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 102

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed