فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

مطالعه تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دكتر رحيم وكيل زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2-توکیل فضولی. …………………………………………………………………………………………9

1-1-3- تصادم………………………………………………………………………………………… 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی……………………………………………………… 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر………………………………………………………. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………….. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………. 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء…………………………………. 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری…………………………………………….. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی…………………………………. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما پیش روی شخص ثالث زیان دیده……………………………. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله………………………………………………………………………… 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت……………………………………………………………………….. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………. 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء…………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر……………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء………………………………………………. 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل…………………………………………………………………………. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………… 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به گونه مساوی………………………………………………………….. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی………………………………………………………….. 38

2-1-6- راه حل ارجح…………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………….. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن…………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی……………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………. 41

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………… 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها……………      46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر……………. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر…………………………………………….. 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………… 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل………………………………………. 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه……………………………………………………………….. 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت………………………………………………………………… 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………….. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن…………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن………………………………………………………………………… 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………….. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی……………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف……………………………………………………… 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب…………………………………………………….. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت……….. 65

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع…………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………  71

چکيده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در ارتباط بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، تصریح نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت هست که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. مانند در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به گونه مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می گردد.

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، مانند مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص می باشد، که نه تنها در ارتباط با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای می باشد که مثل اینکهً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در ارتباط با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده می باشد؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها می باشد، چگونه بایستی صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت می باشد و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز بهره گیری نمود و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان گردید؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی می باشد یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد هست؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده می باشد. مانند در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی  که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده می باشد. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده می باشد . مسؤولیت تضامنی کسانی  که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به  خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده می باشد.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق  یاد شده از یک اصل  و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی  هستند که به گونه ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر مانند  ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه  زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی  مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم می باشد؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت می باشد، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با در نظر داشتن سکوت قانونگذار  بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه  که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  پیش روی اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده می باشد. مسؤولیت  دارنده وسیله  نقلیه و راننده مقصر ، پیش روی زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده می باشد، با ایجاد تضامن  و مسؤولیت تضامنی  برای ایشان ؟ یا هدف  قانونگذار  نه ضمّ مسؤولیت می باشد و نه ایجاد  تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت  مبتنی بر تقصیر  را کافی ندانسته  و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه  خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده می باشد؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی  مستقل و متفاوت  با مسؤولیت  تضامنی، در ارتباط با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف  مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن می باشد؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی هست؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان  چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه می باشد؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در ارتباط موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان هست؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم  در ارتباط با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی می باشد؟

ضمناً خاطر نشان می گردد که موضوع تعدد  مسؤولان با موضوع تعدد اسباب  یا اجتماع اسباب، متمایز می باشد. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آن چیز که موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد می باشد. بدین معنی  کهب ا وجود آنکه احتمال  دخالت اسباب گوناگون  در ایجاد خسارت هست، اما  بر حسب آنکه  در نظام های  حقوقی متفاوت کدامیک از  نظریات متعدد ارائه شده در ارتباط با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه  برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه  سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف  ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً  یک سبب از میان اسباب  متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می گردد. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می گردد. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول  بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص گردد که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق می باشد، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می گردد. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله ارتباط سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد  مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 61

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed