فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمی

دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”

حقوق خصوصی

موضوع:

مطالعه تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………. 4

مقدمه……………………………………………….. 5

فصل اول. ……………………………………………….7

مقدمه. ……………………………………………….7

بخش اول: کلیات اذن. ……………………………………………….9

مبحث اول:اذن اقدام حقوقی نیست.. ……………………………………………….9

مبحث دوم:اذن اقدام حقوقی می باشد. ……………………………………………….9

بخش دوم: ……………………………………………….11

مبحث اول: اذن یک طرفه می باشد.. ……………………………………………….11

مبحث دوم:اذن قابل رجوع می باشد. ……………………………………………….12

مبحث سوم: اذن حق می باشد یا حکم. ……………………………………………….13

مبحث چهارم:اذن اما مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ……………………………………………….14

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ……………………………………………….15

مبحث اول: ولایت در لغت.. ……………………………………………….16

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح.. ……………………………………………….16

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….18

-گفتار نخست: اذن پدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: اذن جد پدری.. ……………………………………………….19

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….20

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح.. ……………………………………………….21

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح.. ……………………………………………….24

مقدمه……………………………………………….. 26

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره………………………………………………. 27

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ……………………………………………….27

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی.. ……………………………………………….27

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….28

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….29

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح.. ……………………………………………….31

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی.. ……………………………………………….31

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….31

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….34

مبحث سوم: تشريك بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح.. ………………………………………………………………….35

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع. ……………………….36

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجو داذن پدروجدپدری درنکاح منقطع. ………………………………..37

گفتارنخست: فقه شافعي.. ……………………………………………….38

گفتار دوم: فقه حنبلي و مالكي.. ……………………………………………….38

گفتارسوم: فقه حنفي.. ……………………………………………….39

بخش دوم: مطالعه تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدر……………………………………………….ی.. 39

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک… ……………………………………………….42

نتيجه بخش سوم: ……………………………………………….43

مقدمه. ……………………………………………….45

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ……………………………………………….46

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوريت پدر یاجدپدری.. ……………………………………………….46

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59

ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60

در ابتدای تحلیل این ماده به مطالعه باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به توضیح زیر می باشد: ……………………………………………….61

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61

خو ارضائی.. ……………………………………………….62

ثیبه در فقه : ……………………………………………….63

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65

نتيجه بخش چهارم: ……………………………………………….76

نتیجه: ……………………………………………….79

منابع وماخذ. ……………………………………………….80

چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .پس درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون هست که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته می باشد برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه
در میان شرایط حاکم بر ازدواج آن چیز که امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدر و جد پدری بر رد دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بر اذن اما نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد اما مطالعه چگونگی این اذن در ارتباط با اما مهم می باشد آیا می توان در زمان حاضر قابل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست در این زمینه مطالعه مورد سقوط اذن اما در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد میتوان گفت اذن ذکر گردیده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت با هر دو عقد را شامل می گردد که خود جای تفحص و پژوهش دارد در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن اما دارد در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج گردد مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و مطالعه قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن اما ازدواج کرده نظریه های متفاوتی اظهار نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط اما به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته  معروف فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای پژوهش و مطالعه دارد.

هدف از این پایان نامه مطالعه و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.

سوالات زیر مورد پژوهش قرار گرفته می باشد :

1-مطالعه وجود یا عدم وجود اذن و همچنین سقوط و تعارض اذن اما در نکاح دختر باکره

2-مطالعه اذن در نکاح دختر باکره صغیره و کبیره  در حالت های مختلف و موارد مشکوکه باکره بودن و آثار آنها

3- مطالعه نظریه های متفاوت در مورد اذن و ضمانت اجرای نکاح بدون اذن اما و وجود یا عدم خیار فسخ برای نکاه صغیره با اذن بعد از بلوغ

مطالعه وجود و یا عدم وجود خیار فسخ در نکاح دختر صغیره بعد از بلوغ و حل موارد تعارض وسقوط در اذن و همچنین آثار حقوقی ازدواج بدون اذن برای طرفین عقد

انگیزهایی  زیر قابل مطالعه در موارد زیر میباشد:

مبنای وجود و سقوط اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره چیست؟آثار نکاح بدون اذن پدر و جد پدری چیست؟و آیا نکاح قبل از بلوغ حق فسخی به بار می آورد؟اذن ذکر گردیده خاص و قابل رجوع می باشد و آثار تداخل اذن پدر و جد پدری چیست؟اذن در دختر باکره صغیره اصل و اذن در دختر باکره کبیره استثناء می باشد؟اذن اما در نکاح دختر باکره صغیره مطابق اصل و قواعد عمومی می باشد اما اذن اما در نکاح دختر باکره کبیره امری استثنایی و خلاف اصل می باشد.در تعارض دواذن پدر و جد پدری اذن مقدم ملاک اعتبار می باشد و در همزمانی دو اذن پدر ملاک اعتبار می باشد.

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا مراجعه به قوانین ، کتب حقوقی و فقهی ، مطالب را تقسیم بندی نموده و با بهره گیری از اسقرایم ،قیاس ، تمثیل به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی اطلاعات  پرداختیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***Comments are Closed