دانلود: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمی

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد حقوق (M.A)

گرايش خصوصی

موضوع:

مطالعه تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:………………………………………………… 1

الف) مقدمه:………………………………………………… 2

ب) اظهار مسئله: …………………………………………………5

ج) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: …………………………………………………6

د) سوالات پژوهش: …………………………………………………7

ه‍) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: …………………………………………………7

و) جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش: …………………………………………………11

ز) فرضیه‌های پژوهش: …………………………………………………11

ح) اهداف مشخص پژوهش: …………………………………………………11

ط) تعریف واژه‌‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: …………………………………………………12

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ی) روش شناسی پژوهش: …………………………………………………12

ک) سامان دهی: …………………………………………………12

فصل اول ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم). …………………………………………………13

1 ـ 1 ـ فسخ نکاح: …………………………………………………14

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1  ـ 1 ـ 1 ـ فسخ از لحاظ لغوی: …………………………………………………14

1 ـ 1 ـ 2 ـ فسخ در معنای اصطلاحی (حقوقی): …………………………………………………14

1 ـ 2 ـ طلاق: …………………………………………………15

1 ـ 3 ـ فرق‌های طلاق با فسخ: …………………………………………………15

1 ـ 4 ـ انواع عیوب موجب حق فسخ نکاح: …………………………………………………17

1 ـ 4 ـ 1 ـ عیوب ویژه مرد: …………………………………………………17

1 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ خصاء: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ عنن: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ جب: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 2 ـ عیوب ویژه زن: …………………………………………………18

1 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ قرن (عفل): …………………………………………………19

1 ـ 4 ـ 2 ـ  2 ـ افضاء: …………………………………………………19

1 ـ 5 ـ اختلال واژینیسموس: …………………………………………………19

1 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسمون در فسخ نکاح: …………………………………………………20

1 ـ 7 ـ بیماری ایدز (…………………………………………………HIV): 20

1 ـ 8 ـ بیماری لوپوس: …………………………………………………20

1 ـ 9 ـ بیماری سیفلیس: …………………………………………………21

1 ـ 10 ـ بیماری …………………………………………………MS: 21

1 ـ 11 ـ نشوز: …………………………………………………21

1 ـ 12 ـ ناشز: …………………………………………………21

1 ـ 13 ـ ناشزه: …………………………………………………22

1 ـ 14 ـ مفهوم اختلال جنسی و تفکیک آن از انحراف جنسی:………………………………………………… 22

فصل دوم ـ فسخ نکاح، مطالعه مبانی فقهی و حقوقی آن در بیماریهای جدید. …………………………………………………23

2 ـ 1 ـ مطالعه جایگاه فقهی موضوع: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 1 ـ دیدگاه فقه شیعه: …………………………………………………24

2 ـ 1 ـ 2 ـ دیدگاه اهل سنت: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ مطالعه جایگاه حقوق موضوع: …………………………………………………27

2 ـ 2 ـ 1 ـ طلاق: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 2 ـ طلاق به درخواست زوج: …………………………………………………30

2 ـ 2 ـ 3 ـ طلاق به درخواست زوجه: …………………………………………………31

2 ـ 2 ـ 4 ـ تخلف از شرط صفت: …………………………………………………32

2 ـ 2 ـ 5 ـ تدلیس: …………………………………………………33

2 ـ 2 ـ 6 ـ امتناع از نزدیکی با شوهر: …………………………………………………35

2 ـ 2 ـ 7 ـ نشوز: …………………………………………………35

2 ـ 3 ـ عیوب در زنان و مردان: …………………………………………………37

2 ـ 3 ـ 1 ـ اقوال فقها پیرامون فسخ نکاح به سبب عیوب: …………………………………………………39

2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فسخ نکاح برای زوجین یا یکی از آن دو: …………………………………………………41

2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد اقوال مذاهب پیرامون عیوب مذکور: …………………………………………………42

2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ اختلاف فقها بر جذام و برص: …………………………………………………43

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فقها بر عرج، عمی‌و افضاء: …………………………………………………47

2 ـ‌3 ـ 3 ـ 3 ـ نقد دو قول: …………………………………………………48

2 ـ 4 ـ زمان اعتبار این عیوب: …………………………………………………48

2 ـ‌4 ـ‌ 1 ـ قول اول- دیدگاه قانون مدنی و مذهب امامیه: …………………………………………………49

2 ـ‌4 ـ 1 ـ 1 ـ زمان اعتبار عیوب موجود در مرد: …………………………………………………49

2 ـ 4 ـ 1 ـ‌2 ـ‌ زمان اعتبار عیوب موجود در زن: …………………………………………………50

2 ـ 4 ـ 1 ـ 3 ـ قول دوم- دیدگاه حنفیه: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ قوم سوم- دیدگاه شافعیه و حنابله: …………………………………………………51

2 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ قول چهارم- دیدگاه مالکیه: …………………………………………………51

فصل سوم ـ ادله‌ی جواز فسخ نکاح در بیماریهای.. …………………………………………………53

جدید از دیدگاه فقیهان.. …………………………………………………53

3 ـ 1 ـ حق جنسی، اختلال و انحراف در آن در قوانین موضوعه: …………………………………………………54

3 ـ 2 ـ اختلال و انحرافات جنسی: …………………………………………………55

3 ـ 3 ـ آثار حقوقی اختلالات و انحرافات جنسی در انحلال عقد نکاح: …………………………………………………57

3 ـ 4 ـ مطالعه میدانی تأثیر اختلال و انحراف جنسی در فروپاشی خانواده: …………………………………………………57

3 ـ 5 ـ راه‌های سرایت بیماری ایدز: …………………………………………………58

3 ـ 6 ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح: …………………………………………………71

3 ـ 6 ـ 1 ـ آیا زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس را می‌توان ناشزه خواند؟. …………………………………………………72

3 ـ 6 ـ 2 ـ اختلال واژینیسموس و حکم فقهی آن: …………………………………………………73

3 ـ 7 ـ آیا عیوب مجوز فسخ نکاح، محدود و محصور هستند؟. …………………………………………………74

3 ـ 8 ـ مطالعه مبانی فقهی حق فسخ، با اتکا به وجوب عیب: …………………………………………………76

3 ـ 8 ـ 1 ـ تعبد محض: …………………………………………………77

3 ـ 8 ـ 3 ـ قواعد «لاضرر» و «لاحرج»: …………………………………………………80

3 ـ 8 ـ 4 ـ شرط تبانی صحت: …………………………………………………86

3 ـ 8 ـ 5 ـ مهمترین علت های نفوذ شرط بنایی: …………………………………………………87

3 ـ 8 ـ 6 ـ تأثیر آفرینی عرف در تشخیص موضوع: …………………………………………………88

3 ـ 9 ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید: …………………………………………………89

3 ـ 9 ـ 1 ـ قابل درمان شدن بعضی عیوب: …………………………………………………90

3 ـ ‌9 ـ 2 ـ پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه: …………………………………………………91

3 – 10 – موافقان علت های انحصار عیوب… …………………………………………………97

3 – 10 – 1 – اصل لزوم نکاح.. …………………………………………………98

3 – 10 – 3 – شهرت… …………………………………………………100

3 – 10 – 4 – حرمت قیاس…. …………………………………………………100

3 – 10 – 5 – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ….. …………………………………………………100

3 – 10 – 6 – نظم عمومی و استحکام خانواده …………………………………………………100

3 – 11 – علت های مخالفان انحصار عیوب… …………………………………………………101

3 ـ 12 ـ اختصار اقوال: …………………………………………………106

نتیجه‌گیری: …………………………………………………109

پیشنهادات: …………………………………………………114

استفتائات: …………………………………………………117

فهرست منابع و مآخذ: …………………………………………………126
چکیده:
فسخ مانند علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین می باشد قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده می باشد. پس عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای بعضی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی عقیده دارند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و مطالعه می باشد. این در حالی می باشد که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و مطالعه روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری غیر از طلاق هست که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، بهره گیری از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.
مقدمه:
نکاح مانند عقودی می باشد که علاوه بر جنبه‌های حقوقی آمیخته با اخلاق می باشد و قانون گذار در تدوین مقررات حاکم بر این نهاد کوچک اجتماعی متأثر از نیروهای اخلاقی و عادات و رسوم اجتماعی می باشد، تا جایی که حاکمیت اراده[1] در تعیین آثار آن نقض ‌ندارد و به همین جهت قواعد عمومی‌معاملات تا جایی در نکاح قابل اعمال می باشد که با طبیعت ویژه‌ی آن سازگار باشد (کاتوزیان، حقوق خانواده، 275/1) مانند این قواعد، احکام راجع به «فسخ» می باشد.

برابر ماده‌ی 1120 قانون مدنی: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می گردد» مطالعه مواد قانون مدنی در باب انحلال نکاح بیانگر آن می باشد که قانون گذار به مقصود استحکام بنیان خانواده و همچنین تأمین سلامت اراده زوجین، نکاح را صرفاً در مورد عیوب جسمانی، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده می باشد. ماده 1122 قانون مدنی، عیوب: خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی را در مرد موجب فسخ برای زن دانسته می باشد؛ در حالی که ماده‌ی 1123 همین قانون وجود عیوب: قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی هر دو چشم را در زن موجب فسخ نکاح برای مرد می‌داند از طرفی جنون نیز جزء عیوب مشترک برای هر یک از زوجین موجب فسخ خواهد بود.

تبعیض عیان قانون گذار در اختصاص عیوب موجد حق فسخ در هر یک از زوجین با ملاحظات عقلی و اجتماعی دنیای امروز سنخیّت ندارد. زوج در حالی که توانایی انحلال نکاح را به واسطه‌ی طلاق در اختیار دارد می‌تواند با اتکا به وجود هفت عیب در زن، نکاح را فسخ نماید، در حالی که زن تنها با اتکا به وجود چهار عیب می‌تواند نکاح را فسخ کند، این در حالی می باشد که اختیار در طلاق ندارد و صرفاً با اتکا به وکالت اعطایی زوج ضمن قباله‌های نکاح یا ماده‌ی 1130 اصلاحی قانون مدنی پس از اثبات عسر و حرج خود در دادگاه[2] و همچنین در فرض خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه[3] می‌تواند درخواست طلاق نماید

پس هر چند در نظام حقوقی ما برای تحقق نکاح قصد و رضای طرفین در قالب الفاظ صریح کافی می باشد.[5] و احتیاج به تشریفات دیگری نیست. امّا در مقام انحلال نکاح از یک سو اختیار طلاق در دست مرد می باشد و از سوی دیگر امکان فسخ نکاح از جانب زوج به نحو بهتر و بارزتری تأمین شده می باشد.

با این تفاصیل درمورد‌ی تعداد عیوب و این که آیا عیوبی که در باب نکاح مطرح می شوند حصری می باشد یا تمثیلی؟ اختلاف نظر بسیار می باشد به ویژه آن که امروزه بیماری‌های تازه‌ای شناخته شده که در گذشته ناشناخته بود. پس به لحاظ عدم تساوی زوجین در مورد استناد به عیوب مجوز فسخ نکاح عده‌ای از نویسندگان بر آنند که مقررات موجود نارساست و اندیشه اصلاح مقررات فعلی را در قانون گذاری‌های آینده در قالب گسترش دامنه‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح می‌پرورانند به خصوص این که اجتهادی همسو با معاهدات بین المللی می باشد هم چنان که بند 4 ماده‌ی 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌آورد: «دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به مقصود تأمین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند نمود».

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، مطالعه قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع می باشد.

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون می باشد و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و معضلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده می باشد و پس نمی‌توان تأثیر و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران صرف نظر کرد حال آن چیز که اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران می باشد که حسب علت های موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای نظریه پرداز در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آن چیز که در اخبار و روایات هست و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.

آن چیز که محل اختلاف می باشد امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره می باشد. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.

این پژوهش می‌کوشد ضمن مطالعه مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی جدید درمورد حق فسخ نکاح با اتکا به  عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج بعضی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته می باشد و برای موارد و موضوعات جدید، کوشش دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 425

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***Comments are Closed