دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

استاد راهنما:

دکتر سیدجعفر هاشمی باجگانی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا فلاح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده…………………………………………………………………………………………………………أ‌

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 5

فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………. 6

مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………. 6

گفتار اول : تعاریف………………………………………………………………………………………….. 6

بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن…………………………………………………………………….. 6

بند دوم : تعريف عدوان و غصب……………………………………………………………………………. 9

بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني…………………………………………………. 10

گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………. 12

بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………….. 13

الف : دلالت تصرف برمالکیت…………………………………………………………………………….. 13

ب :منع احقاق حق شخصی…………………………………………………………………………….. 14

ج :اماره مشروعیت تصرف……………………………………………………………………………….. 16

د :مبنای منتخب………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………………. 18

الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…………………………………………….. 18

ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی………………………………………………………………….. 20

ج :مبنای منتخب فقهی………………………………………………………………………………….. 23

گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی

بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام

بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر

گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث………………………………………… 27

بند یکم: دعواي رفع ممانعت از حق…………………………………………………………………….. 27

بند دوم: دعواي رفع مزاحمت از حق……………………………………………………………………. 29

بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق…………………………….. 30

گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی……………………………………………….. 30

بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی………………………………………………… 30

بند دوم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد………………………………………………………. 32

بند سوم:مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد……………………………………………………. 34

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………… 35

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی………………………………………. 35

گفتار اول: تصرفات خواهان……………………………………………………………………………….. 36

بند یکم: اوصاف تصرف خواهان…………………………………………………………………………… 36

بند دوم:شروع و مدت تصرف……………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: تصرفات خوانده………………………………………………………………………………… 40

بند یکم:لحوق تصرف خوانده……………………………………………………………………………… 40

بند دوم: عدوانی بودن تصرف…………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری……………………………………………………………. 44

گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری………………………………………………………… 44

بند یکم:دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………..44

بند دوم دیدگاه منتخب…………………………………………………………………………………….. 48

گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی……………………………………….. 53

بند اول: مالکیت……………………………………………………………………………………………. 53

بند دوم: مدعی دعوا………………………………………………………………………………………..56

‌بند سوم :مدت زمان………………………………………………………………………………………. 57

بند چهارم:سوءنیت………………………………………………………………………………………… 57

بند پنجم:اثار دعوا……………………………………………………………………………………………58

بند ششم:اجرای حکم

بند هفتم:املاک مشاعی…………………………………………………………………………………. 58

 بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 60

فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 61

مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم…………………………………………….. 61

گفتار اول:طرفین دعوا

بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف……………………………………………………………………….. 61

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه………………………………………………………………………………..68

بند اول:صلاحيت ذاتی…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم:صلاحيت محلي…………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : قانون حاکم………………………………………………………………………………….. 70

مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………. 74

گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی

بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم:هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………… 77

.بند سوم:.دستور موقت………………………………………………………………………………….. 83

بند چهارم:تأثیر سند بعنوان ادله اثبات دعوا

بند پنجم:ورود و جلب ثالث   گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای

بند یکم:اعتراض شخص ثالث…………………………………………………………………………….. 85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم:اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………. 87

بند سوم:.فرجامخواهی………………………………………………………………………………….. 90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 91

مبحث اول:اجرای حکم…………………………………………………………………………………… 91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم……………………………………………………………………… 91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا………………………………………………………………………..93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا………………………………………………………………….93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه…………………………………………………………………………. 93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم…………………………………………….. 99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی…………………………………………………………………. 101

بند اول:زراعت……………………………………………………………………………………………. 103

الف:معدوم کردن زراعت…………………………………………………………………………………. 104

ب:اجرت المثل ایام تصرف………………………………………………………………………………. 105

بند دوم:آثار تخریبی……………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 107

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری می باشد كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده می باشد:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می گردد كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می گردد. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت می باشد از: «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی می باشد كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی بایستی بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

یك نوع تصرف عدوانی هم هست كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده می باشد .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص تأثیر اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده می باشد فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد که مفصلا در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده گردد، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق می باشد و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد بایستی علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به علت های وی رسیدگی نماید تا معلوم گردد نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده می باشد. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی می باشد که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه فرق دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده می باشد مانند : طرفداری از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده می باشد و این در حالی می باشد که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای طرفداری از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده می باشد.

مطابق نص صريح ماده 177ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به اقدام می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدواني، اصول دادرسي بايد رعايت گردد.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت می باشد.مانند اینکه نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد گردید.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده می باشد و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با در نظر داشتن اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه معضلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با در نظر داشتن دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده می باشد.

دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به گونه کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این پژوهش ضمن اظهار کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا مطالعه گردیده می باشد.

مقدمه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به مقصود حفظ نظام جامعه و تکریم به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به طرفداری از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته می باشد.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به ارتباط مشروع میان افراد و اموال را دارند.پس اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن ارتباط تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا بایستی این ارتباط را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد گردید.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در طرفداری سریع از تصرفات پیش بینی نموده می باشد،دعوای تصرف عدوانی می باشد.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار می باشد که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن بهره گیری نموده می باشد و اینک از استیلای وی خارج شده می باشد.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به مطالعه سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع مستقر گردد.مانند این تسهیلات ویژه :

رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده   ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.  

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این توضیح تعریف می ‌کند:

«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.

این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.مانند این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و مواد 60 الی 693 قانون مجازات اسلامی تصریح نمود..بدیهی می باشد مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده می باشد که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت می باشد مانند اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی می باشد که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه فرق دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته می باشد و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده می باشد و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور می باشد و با در نظر داشتن عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر می باشد.

با این اوصاف مدعی مخیر می باشد که با اتکا به شرایط مندرج در ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.

چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده می باشد مانند : طرفداری از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.

با در نظر داشتن آن چیز که در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده می باشد.

در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع تصریح شده می باشد.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده می باشد.اما به مطالعه ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده می باشد.

سوالات

1-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟

2-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها

1-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.

2-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی زیرا سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار می باشد.

روش پژوهش به صورت تحقیقی و تحلیلی می باشد و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد.

این پژوهش شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده می باشد و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی مطالعه شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 121

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

Comments are Closed